گنجور

 
ابن یمین

ابن یمین منم که بآیات بینات

در ملک نظم کرده ام اثبات داوری

در سخن برسته فضل ار بها کنم

گردد عطاردم بدل و دیده مشتری

گر آمدی نبی ز پس مصطفی بخلق

من بودمی بمعجزه شعر و شاعری

اما چو مصطفی در اعجاز مهر کرد

این را کنون چه نام کنم جز که ساحری

لیکن چه سود ازین چو مسیحای وقت را

اکنون نمیخرند بیکجو ز خر خری

 
sunny dark_mode