گنجور

 
ابن یمین

بچنگ شیر تن خویش را رها کردن

ز مار و افعی در بادیه عصا کردن

شراب ساختن از زهر قاتل و ز حمیم

ز تف تیره و آب سیه غذا کردن

بنوک هر مژه آتش کشیدن از دوزخ

میان خون دل خویشتن شنا کردن

کشیدن همه آسانترست بر عاقل

از آنکه خدمت بد اصل ناسزا کردن