گنجور

 
ابن یمین فریومدی

اگر مجال بود بندگی ابن یمین

ببارگاه جلال خدایگان برسان

نیاز من بزمین بوس او چو شرح دهی

سخن چنانکه تو دانی بآسمان برسان