گنجور

 
ابن یمین

هوس مسکن مألوف و دیار معهود

دمبدم میپزم و باز همی گردد خام

زانکه در غربت اگر شخص بمیرد به از آن

کز سفر با وطن خویش رود دشمن کام