گنجور

 
ابن یمین

روزگاریست که بر خاطر ارباب هنر

از جفای فلک سفله ستم میبینم

و آنکسانرا که بمقدار جوی نیست هنر

بیشتر با زر و با سیم و درم میبینم

عاقلانی که شکافند بتاریکی موی

از پی توشه یکروزه دژم میبینم

اقتضای فلک سفله چنین است ولیک

هم ز نا یافتن اهل کرم میبینم

 
sunny dark_mode