گنجور

 
ابن یمین

آنکسانرا که بمقدار جوی نیست هنر

بیشتر با زر و سیم و با درم میبینم

عاقلانی که شکافند بتاریکی موی

از پی تو شه یکروزه دژم میبینم