گنجور

 
ابن یمین

هر که بندد کمر بخدمت خلق

چون خردمند باشد و فاضل

نظرش بر دو چیز اگر نبود

پس بود سعی او از آن باطل

گر نگردد ز خدمت مخلوق

هیچ از آن هر دو آرزو حاصل

اولا حرمت و دوم نعمت

که از آن حاصلست شادی دل

کز پی بیخودی شبانروزی

عمر ضایع چرا کند عاقل