گنجور

 
ابن یمین فریومدی

کوته نظران ابن یمین را نتوانند

از راه برون برد باقوال مقول

افزون زد و قرنست که تا خلق برآنند

کو بر فضلا هست در آفاق مفضل

پس فائده فضل نگوئی که چه باشد

گر زو نشود اکثر اغراض محصل

نامی که بدو تا بکنون شهره شهرم

و آن ثابت و راسخ شده در عهد مطول

هر چند که کوته نظران جهد نمایند

از نیک ببد می نتوان کرد مبدل