گنجور

 
ابن یمین

ای پسر در ضبط آنچت هست جهدی مینمای

تا زهر چ آن نیست اندوهی نباید خوردنت

لیکن ار ضبط از ره امساک خواهی کردنش

خون نام و ننگ تو زانپس بود در گردنت

بشنو از من تا نمایم در معاشت راه راست

سنت ابن یمین باید بجای آوردنت

از در افراط و ازتفریط بودن محترز

بر طریق اقتصاد آهنگ باید کردنت