گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ایدل وفا امید مدار از مدار چرخ

کین هرزه گرد مالک ادوار خویش نیست

گر چون سپهر گرد جهان دورها کنی

یکدل به تیر می نتوان زد که ریش نیست

لطف ملک ز سگ صفتان آرزو مبر

کاندر نهاد گرگ شبانی میش نیست

هر جا که صیت مکرمت آنجا قویترست

آواز طبل و حیله روباه بیش نیست