گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

ایدل ز غم منال که از گردش زمان

تنها تو نیستی بجفای زمانه خاص

خاصیتی است مردم این روزگار را

نتوان بهیچ روی شدن منکر خواص

گرفی المثل هزار نکوئی کنی بخلق

زیشان بجز بدی نتوان یافتن قصاص