گنجور

 
ابن یمین فریومدی

یعلم الله که در امور معاش

نرود خاطر من از پی آز

لیکن ار کوششی نخواهم کرد

بیشک افتد بناسزام نیاز

و آن نیاز ار کسی خرد دارد

نزد آن کو بر آمدست بناز

بحقیقت ز راه معنی چیست

مرگ در صورت حیات مجاز

بس ملامت نمیسزد بر من

گر کنم بالضروه کار بساز