گنجور

 
ابن یمین

شرف دولت و دین مشرف دیوان هنر

آن منوچهر که خجلت ده مینوست بچهر

گفت جزوی دو سه از گفته تو یافته ام

آورم نزد تو روزی ز سر شفقت و مهر

روز ها رفت و نیاورد مگر مهر برید

اوهم از بنده خود ابن یمین همچو سپهر

نه همانا که تقاضاش بود حاجت از آنک

من اگر خواهم و گر نه رسدم نور بمهر