گنجور

 
ابن یمین فریومدی

حضرت اصحاب دنیا را مثالی گفته اند

عرضه دارم گر چه بعضی را نیاید دلپذیر

نسبتش با مستراحی کرده اند از بهر آنک

باشد از بهر قضای حاجت از وی ناگزیر

لیک چون حاجت برآمد زود از آنجا در روند

ز آنک عاقل نبود اندر وی زمانی جایگیر

گر بگوش دل نیوشی پند ارباب خرد

انیت حالی بس شگرف و انیت کاری بی نظیر