گنجور

 
ابن یمین فریومدی

باشد لئیم در نظر عقل چون شبه

بیقیمت و کریم بود پر بها چو در

چون قدر هر یکی بر دانا مقررست

بشنو نصیحتی ز من ای نامدار حر

با مردم کریم بپیوند و دوست باش

وز مردم لئیم چو از دشمنان ببر