گنجور

 
ابن یمین

هر که او بر چار مطلوب از مطالب قادرست

دستگاهش در شرف باشد به هر جایی فسیح

اولا عقلی صحیح و ثانیا اصلی صریح

ثالثا یاری نصیح و رابعا نطقی فصیح