گنجور

 
نجم‌الدین رازی
 

کرده‌ای تکیه بر جهان و هنوز

غدر و مکر جهان نمی‌دانی

باز خواهد هر آنچه داد به تو

عاریت، بی‌گمان نمی‌دانی

بازمانی ز دولت جاوید

تا غم جاودان نمی‌دانی

تا توانی دلت بر آر ز جهل

خویشتن ناتوان نمی‌دانی