گنجور

 
نجم‌الدین رازی

تا باغم عشق تو هم آواز شدم

صد باره زیادت به عدم باز شدم

ز آن سوی عدم نیز بسی پیمودم

«رازی» بودم کنون همه راز شدم