گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

بد نکند هیچ کس به مردم و هم نیز

با بد مردم کسی شریک نباشد

بیتی خواندم به یک کتاب که هرگز

نیک‌تر از آن زر سبیک نباشد

« گر تو بدانی که بد چگونه قبیح است

هیچ نیاید ز تو که نیک نباشد»

 
 
 
sunny dark_mode