گنجور

 
شیخ بهایی

بخش اول: بسم الله الرحمن الرحیم

بخش دوم - قسمت اول: چنین دارم از پیر داننده یاد

بخش دوم - قسمت دوم: اگر در جهان، از جهان رسته ای است

بخش سوم - قسمت اول: دانش بدون دسته دانش آشکارا و دانش پنهان بخش می ...

بخش سوم - قسمت دوم: عارفی گفت: برای روزی که جز به حق قضاوت نشود، به حق عمل کن.

بخش چهارم - قسمت اول: حجاج یحیی بن سعید را گفت: تو سخت شبیه ابلیسی. ...

بخش چهارم - قسمت دوم: باز می گیرند چون استارها

بخش پنجم - قسمت اول: از کتاب المعیشه، از امام صادق جعفر بن محمد (ع)، ...

بخش پنجم - قسمت دوم: دست در حلقه ی آن زلف دو تا نتوان کرد

sunny dark_mode