گنجور

 
باباافضل کاشانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای پریشان کرده عمدا، زلف عنبربیز را» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
م
ن
ی

غزل شمارهٔ ۱: ای پریشان کرده عمدا، زلف عنبربیز را

غزل شمارهٔ ۲: در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب

غزل شمارهٔ ۳: دارم دلی مخاطره جوی بلا پرست

غزل شمارهٔ ۴: بگسلم از تو، با که پیوندم؟

غزل شمارهٔ ۵: سرگشته وار بر تو گمان خطا برم

غزل شمارهٔ ۶: در آب و گل که آورد، آیین جان نهادن؟

غزل شمارهٔ ۷: رنگ از گل رخسار تو گیرد گل خود روی