گنجور

 
باباافضل کاشانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «آن از کرم نشان و هنر زو گرفته نام» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

د
ز
م

قصیدۀ شماره ۱: خود را به عقل خویش یکی بر گرای، خود - تا چیستی و چندی؟ ای مرد پر خرد

قصیدۀ شماره ۲: گشوده گردد بر تو در حقیقت باز - کناره گیر به یکبار از این جهان مجاز

قصیدۀ شماره ۳: آن مایه بزرگی و آن قبله انام - آن از کرم نشان و هنر زو گرفته نام

sunny dark_mode