گنجور

 
عطار نیشابوری
 

شماره ۱: چون جان دلم ز سیر،‌چون برق شدند

شماره ۲: در عشق مرا چه كار با پردۀ راز

شماره ۳: دریای دلم گرچه بسی میآشفت

شماره ۴: خون دل من كه هر دم افزون گردد

شماره ۵: شب نیست كه خون از دل غمناك نریخت

شماره ۶: این شیوه مصیبت كه مرا اكنون است

شماره ۷: گر دل بشناختی كه من كیستمی

شماره ۸: گر جان گویم جای خرابش بنماند

شماره ۹: هر شب چو غمی ز چشم من خون ریزد

شماره ۱۰: چون دریائی كنار من از جا خاست

شماره ۱۱: هر چند كه پشت و روی دارم كاری

شماره ۱۲: گفتم ای چشم خواب میباید برد

شماره ۱۳: آن دل كه نشان غمگساری میجست

شماره ۱۴: ای دل هر دم دست به خون نتوان برد

شماره ۱۵: ای دل ز هوای عشق كیفر میبر

شماره ۱۶: هر سیل كه از خون جگر خواهد خاست

شماره ۱۷: خونی كه مرا در دل و جان اكنون هست

شماره ۱۸: یك همنفسی كو كه برو گریم من

شماره ۱۹: گفتم:‌دل من كه خانۀ جان اینست

شماره ۲۰: از شرم رخت سرخی گل میبشود

شماره ۲۱: ای عشق توأم در تك و تاب افكنده

شماره ۲۲: تا كی ریزم ز چشمِ خون پالا اشك

شماره ۲۳: چون دردِ دلم تو میپسندی بسیار

شماره ۲۴: تا جان دارم حلقِ من و خنجر تو

شماره ۲۵: ای از رخ چون گلت گلابِ دیده

شماره ۲۶: چون چشم به یارِ سیم تن میافتد

شماره ۲۷: تن خاك نشین چشم یار آمده گیر

شماره ۲۸: جانا!‌غم تو با تن چون مویم داشت

شماره ۲۹: چون شمع، ز بس سوز، خور و خوابم شد

شماره ۳۰: تا كی ز تو روی بر زمین باید داشت

شماره ۳۱: بس سیل كه خاست هر نفس چشمم را

شماره ۳۲: زان روی كه در روی تو چشمم نگریست

شماره ۳۳: آن ماه، مرا چو خاك در كوی افكند

شماره ۳۴: چون ایندل غم كشم وطن در خون دید

شماره ۳۵: روزی كه دل شكسته پیش تو كشم

شماره ۳۶: با دل گفتم بسی زیان میبینم

شماره ۳۷: از گریۀ خود بسی نكویی دارم

شماره ۳۸: شبرنگ خطت كه رام افسونم بود

شماره ۳۹: از رشك تو، كاغذین كنم پیراهن

شماره ۴۰: چون هر مویم نوحه گر آید بی تو

شماره ۴۱: دل را كه شد از یك نظر دیده خراب

شماره ۴۲: اول دل من، عشق رخت در جان داشت

شماره ۴۳: گر دل نه چنین عاشق شیدا بودی

شماره ۴۴: خونی كه من از دیده به در میریزم

شماره ۴۵: آن دل كه دمی بی تو سر جانش نبود

شماره ۴۶: گرچه غمم از گریستن بیرونست

شماره ۴۷: چون با غم تو دل مرا تاب نماند