گنجور

 
انوری

با آنکه زمانه جز بدی نسگالد

وز جور توام زمان زمان می‌نالد

از خوردن آن زهر نمی‌نالد دل

ازمنت تریاک خسان می‌نالد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode