انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷

با آنکه زمانه جز بدی نسگالد

وز جور توام زمان زمان می‌نالد

از خوردن آن زهر نمی‌نالد دل

ازمنت تریاک خسان می‌نالد