گنجور

 
انوری ابیوردی
 

خدایگانا مهمان بنده بودستند

تنی دو دوش به سیکی و نقل و رود و شراب

به طبع خرم و خندان شراب نوشیدند

که بر خماهن گردون فروغ او سیماب

نه در مزاج کسی گرمیی بد از سیکی

نه در دماغ کسی غلبه کرد قوت خواب

شرابشان نرسیده است و بنده درمانده

خدایگانا تدبیر بنده کن به شراب

حاشیه‌ها

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

فرهاد رهایش در ‫دیروز جمعه، ساعت ۲۰:۰۷ نوشته:

این شعر در دیوان ازرقی هم با اندکی تغییر آمده ، و با توجه به روحیه‌ای که از انوری می‌شناسیم درخور است که این قطعه است به نام همان انوری ثبت گردد. 

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
فرهاد رهایش در ‫دیروز جمعه، ساعت ۲۰:۱۱ نوشته:

که بر خماهن گردون فروغ او سیماب

در این مصراع ، همان‌گونه که در دیوان ازرقی ثبت شده ، "فروغ زد سیماب "درست می‌نماید. 

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
فرهاد رهایش در ‫دیروز جمعه، ساعت ۲۰:۱۴ نوشته:

در بیت نخست،  مصراع دوم هم قافیه‌ی کباب درست تر است تا شراب .

چون در همین مصرع یکبار لفظ سیکی آمده و آوردن شراب در همان مصراع حشو است . 

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.