گنجور

 
امیر معزی

شماره ۱: عاشق شدم به ان بت عیار چون کنم

شماره ۲: فصل زمستان رسید و فصل خزان شد

شماره ۳: ترک من برگل نقاب از سنبل پرتاب‌ کرد

sunny dark_mode