گنجور

 
امیر معزی

شماره ۱: شادیم و کامکار که شادست و کامکار

شماره ۲: به من بگذشت ناگاهی جهان افروز دل خواهی

شماره ۳: گر چون تو به ترکستان ای بت پسرستی

sunny dark_mode