گنجور

 
اثیر اخسیکتی

گر با من دُرد خواره داری سرمی

قارون شوی امشب چو من از گوهرمی

دل یک تنه و لشکر غم بیعدد است

لابد مددی بیابد از ساغر می