گنجور

 
اهلی شیرازی

قناعت از دو عالم میتوان کرد

صبوری زان میان کم میتوان کرد

نخواهم بی لبت ملک سلیمان

سلیمانی به خاتم میتوان کرد

طبیب درد یاران چند باشی

نظر بر حال ماهم میتوان کرد

کجا این مردم آمیزی پری راست

پری را هرگز آدم میتوان کرد

گر آن عیسی نفس اهلی به غم کشت

علاج او بیک دم میتوان کرد