گنجور

 
اهلی شیرازی

دلا خراب مکن نقش بت پرستی را

چو گرد باد فروپیچ گرد هستی را

دم مسیح و حیات خضر بما نرسد

غنیمتی شمر ای دوست وقت مستی را

چو سرو باش دل آزاده با تهی دستی

مگو چو غنچه بکس حال تنگدستی را

فلک بپایه معراج خاکیان نرسد

بلند قدر ندانست قدر پستی را

تورو بدوست کن از قبله در گذر اهلی

به بت پرست چه نسبت خدا پرستی را

 
sunny dark_mode