گنجور

 
ادیب الممالک

کجا شد فریدون زرین کلاه

کجا شد منوچهر گیتی پناه

کجا کیقباد آن یل سرفراز

کجا شاه کاوس دشمن گداز

کجا رفت کیخسرو تاجدار

چه شد شاه گشتاسب و اسفندیار

کجا رفت شاپور و شاه اردشیر

که با دشنه درید پهلوی شیر

کجا رفت بهرام و بهمن کجاست

خداوند ایران و ارمن کجاست

کجا شاه اشکانیان اردوان

ز ساسانیان شاه نوشیروان

کجا آن بزرگان ایران زمین

که فرمانشان رفت تا هند و چین

کجا پهلوانان دشمن شکار

چو زال و چو نیرم چو سام سوار

چو رستم خداوند زابلستان

که بدناوکش چون اجل جانستان

چو گیو و چو بیژن چو گودرز گو

مهان کهن نامداران نو

دریغا که رفتند یکبارگی

براندند ازین خاکدان بارگی

یلان قوی پنجه سرفراز

همه رخت بستند و رفتند باز

گر از تخم آنان یکی داشتیم

به دل تخم شادی همی کاشتیم