گنجور

 
ادیب الممالک

ملک تجرید است بنگاهم که از روز ازل

عزلت آنجا پیشکار است و قناعت پیشوا

ناگوارستم مزعفر بر سر خوان کسان

زانکه اندر خوان خود آماده دارم سرکبا

راست گفتارم برین معنی نسب دارم دلیل

نیک هنجارم درین دعوی حسب دارم گوا

 
 
 
sunny dark_mode