گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

پل بر زبر محیط قلزم بستن

راه گردش به چرخ و انجم بستن

نیش و دم مار و دم کژدم بستن

بتوان نتوان دهان مردم بستن

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode