گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

شیدای ترا روح مقدس منزل

سودای ترا عقل مجرد محمل

سیاح جهان معرفت یعنی دل

در بحر غمت دست به سر پای به گل

 
sunny dark_mode