گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

درماند کسی که بست در خوبان دل

وز مهر بتان نگشت پیوند گسل

در صورت گل معنی جان دید و بماند

پای دل او تا به قیامت در گل

 
sunny dark_mode