گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

مستغرقِ نیلِ معصیت جامهٔ ما

مجموعهٔ فعلِ زشت هنگامهٔ ما

گویند که روزِ حشر شب می‌نشود

آنجا نگشایند مگر نامهٔ ما

 
sunny dark_mode