گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

ای کرده غمت غارتِ هوشِ دلِ ما

دردِ تو شده خانه‌فروشِ دلِ ما

رمزی که مقدسان ازو محرومند

عشقِ تو فرو گفت به گوشِ دلِ ما

 
sunny dark_mode