گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

در دیده به جای خواب آب است مرا

زیرا که به دیدنت شتاب است مرا

گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی

ای بیخبران چه جای خواب است مرا