گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

صد شکر که گلشن صفا گشت تنت

صحت گل عشق ریخت در پیرهنت

تب را به غلط در تنت افتاد گذار

آن تب عرقی شد و چکید از بدنت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode