گنجور

 
ابوالحسن فراهانی

ای آن که به جز غم تو دل خواهم نیست

الا سرکوی تو نظر گاهم نیست

از معجز عشق هرچه داری در دل

میدانم اگرچه در دلت راهم نیست

 
sunny dark_mode