ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۷

ای آن که به جز غم تو دل خواهم نیست

الا سرکوی تو نظر گاهم نیست

از معجز عشق هرچه داری در دل

میدانم اگرچه در دلت راهم نیست