گنجور

 
ابوالحسن فراهانی

چون خون خورم بناله، میلم زیاده باشد

بی نغمه خوش نباشد، جایی که باده باشد

از دست دل بناخن کندم تمام سینه

چون خانه ای که در وی آتش فتاده باشد