گنجور

 
ابوالحسن فراهانی

دل ها اسیر کرد و گره بر جبین نزد

کس راه دل به خوبی این نازنین نزد

دل جان سپرد پیش تو آزار خود مکن

بر شمع کشته کس به عبث آستین نزد