گنجور

قصیده‌ها

 
عرفی
عرفی شیرازی » قصیده‌ها
 

ای متاع درد در بازار جان انداخته