گنجور

حاشیه‌ها

 

خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نه نیروی خودی رازمودی
نه بند از دست و پای خود گشودی
خرد زنجیر بودیدمی را
اگر در سینهٔ او دل نبودی
درست:
نه نیروی خودی را آزمودی
نه بند از دست و پای خود گشودی
خرد زنجیر بودی آدمی را
اگر در سینهٔ او دل نبودی

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۹:۱۶ دربارهٔ نه نیروی خودی را زمودی


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
دل ماتش و تن موج دودش
تپید دمبدم ساز وجودش
درست:
دل ما آتش و تن موج دودش
تپیده دمبدم ساز وجودش

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۹:۱۳ دربارهٔ دل ماتش و تن موج دودش


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
دلن بحر است کو ساحل نورزد
نهنگ از هیبت موجش بلرزد
ازن سیلی که صد هامون بگیرد
فلک با یک حباب او نیرزد
درست:
دل آن بحر است کو ساحل نورزد
نهنگ از هیبت موجش بلرزد
از آن سیلی که صد هامون بگیرد
فلک با یک حباب او نیرزد

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۹:۰۸ دربارهٔ دلن بحر است کو ساحل نورزد


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نشان مرد حق دیگر چه گویم
چو مرگید تبسم بر لب اوست
درست:
نشان مرد حق دیگر چه گویم
چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۹:۰۶ دربارهٔ سحرها در گریبان شب اوست


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
ازن غم ها دل ما دردمند است
که اصل او ازین خاک نژند است
درست:
ازان غم ها دل ما دردمند است
که اصل او ازین خاک نژند است

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۹:۰۴ دربارهٔ ازن غم ها دل ما دردمند است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
ز غمزاد شودم را نگهدار
که اندر سینهٔ پردم غمی نیست
درست:
ز غم آزاد شو، دم را نگهدار
که اندر سینهٔ پردم غمی نیست

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۹:۰۲ دربارهٔ اگر خاک تو از جان محرمی نیست


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نپنداری که مرد امتحان مرد
نمیرد گرچه زیرسمان مرد
درست:
نپنداری که مرد امتحان مرد
نمیرد گرچه زیر آسمان مرد

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۵۹ دربارهٔ نپنداری که مرد امتحان مرد


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
منه از کف چراغرزو را
بدستور مقام های و هو را
مشو در چار سوی این جهان گم
بخود بازو بشکن چار سو را
درست:
منه از کف چراغ آرزو را
به دستور مقام های و هو را
مشو در چار سوی این جهان گم
به خود بازآ و بشکن چار سو را

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۵۶ دربارهٔ منه از کف چراغ رزو را


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
ز تأویلات ملایان نکوتر
نشستن با خودگاهی دمی چند
درست:
ز تأویلات ملایان نکوتر
نشستن با خودآگاهی دمی چند

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۵۰ دربارهٔ الا ای کشته نامحرمی چند


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
چه خوش گفت اشتری با کره خویش
خنکنکس که داند کار خود را
درست:
چه خوش گفت اشتری با کره خویش
خنک آن کس که داند کار خود را

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۴۸ دربارهٔ چه خوش گفت اشتری با کره خویش


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نمی دانی کهب جویباران
اگر بر سنگ غلطد خوشگوار است
درست:
نمی دانی که آب جویباران
اگر بر سنگ غلطد خوشگوار است

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۳۹ دربارهٔ گله از سختی ایام بگذار


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
زمانه فتنه هاورد و بگذشت
خسان را در بغل پرورد و بگذشت
درست:
زمانه فتنه ها آورد و بگذشت
خسان را در بغل پرورد و بگذشت

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۳۵ دربارهٔ زمانه فتنه ها ورد و بگذشت


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
یکی از حجرهٔ خلوت برونی
بباد صبحگاهی سینه بگشای
درست:
یکی از حجرهٔ خلوت برون آی
به باد صبحگاهی سینه بگشای

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۳۲ دربارهٔ یکی از حجرهٔ خلوت برونی


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
بیا ساقی بیارن کهنه می را
جوان فرودین کن پیر وی را
درست:
بیا ساقی بیار آن کهنه می را
جوان فرودین کن پیر وی را

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۳۰ دربارهٔ بیا ساقی بیارن کهنه می را


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
دمیت احترام دمی
با خبر شو از مقام دمی
درست:
آدمیت احترام آدمی
باخبر شو از مقام آدمی

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۸ دربارهٔ حضور عالم انسانی


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
بخود باز او دامان دلی گیر
درون سینه خود منزلی گیر
درست:
به خود بازآ و دامان دلی گیر
درون سینه خود منزلی گیر

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۶ دربارهٔ بخود باز او دامان دلی گیر


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
شنیدمنچه از پاکان امت
ترا با شوخی رندانه گفتم
درست:
شنیدم آنچه از پاکان امت
ترا با شوخی رندانه گفتم

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۳ دربارهٔ نه از ساقی نه از پیمانه گفتم


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نهنگی بچه خود را چه خوش گفت
به دین ما حراممد کرانه
به موجویز و از ساحل بپرهیز
همه دریاست ما راشیانه
درست:
نهنگی بچه خود را چه خوش گفت
به دین ما حرام آمد کرانه
به موج آویز و از ساحل بپرهیز
همه دریاست ما را آشیانه

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۱ دربارهٔ نهنگی بچه خود را چه خوش گفت


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
تلاش رزق ازن دادند ما را
که باشد پر گشودن را بهانه
درست:
تلاش رزق ازان دادند ما را
که باشد پر گشودن را بهانه

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۱۶ دربارهٔ نگر خود را بچشم محرمانه


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
مباش ایمن ازن علمی که خوانی
که از وی روح قومی میتوان کشت
درست:
مباش ایمن ازان علمی که خوانی
که از وی روح قومی میتوان کشت

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۷:۵۵ دربارهٔ چو می بینی که رهزن کاروان کشت


[صفحهٔ اول] … [۲۵۹۹] [۲۶۰۰] [۲۶۰۱] [۲۶۰۲] [۲۶۰۳] … [صفحهٔ آخر]