گنجور

اندر ستایش سلطان محمود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » اندر ستایش سلطان محمود
 

اندر ستایش سلطان محمود