گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۶

 

امروز به هر حالی بغداد بخاراستکجا میر خراسانست، پیروزی آنجاست
ساقی، تو بده باده ومطرب تو بزن رودتا می خورم امروز، که وقت طرب ماست
می هست ودرم هست و بت لاله رخان هستغم نیست وگر هست نصیب دل اعداست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۲

 

چون تیغ به دست آری، مردم نتوان کشتنزدیک خداوند بدی نیست فرامشت
این تیغ نه از بهر ستمکاران کردندانگور نه از بهر نبیذ است به چرخشت
عیسی به رهی دید یکی کشته فتادهحیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که: که را کشتی تا کشته شدی زار؟تا باز که او را بکشد؟ آن که تو را […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۹

 

از دوست بهر چیز چرا بایدت آزرد؟کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد
گر خوار کند مهتر، خواری نکند عیبچون بازنوازد، شود آن داغ جفا سرد
صد نیک به یک بد نتوان کرد فراموشگر خار بر اندیشی خرمانتوان خورد
او خشم همی گیرد، تو عذر همی خواههر روز به نو یار دگر می‌نتوان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۸

 

هر باد، که از سوی بخارا به من آیدبا بوی گل و مشک و نسیم سمن آید
بر هر زن و هر مرد، کجا بروزد آن بادگویی: مگر آن باد همی از ختن آید
نی نی، ز ختن باد چنو خوش نوزد هیچکان باد همی از بد معشوق من آید
هر شب نگرانم به یمن تا: تو برآییزیرا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۱

 

اندی که امیر ما باز آید پیروزمرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید
پنداشت همی حاسد: کو باز نیایدباز آمد، تا هر شفکی ژاژ نخاید


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۵

 

ای عاشق دل داده بدین جای سپنجیهمچون شمنی شیفته بر صورت فرخار
امروز به اقبال تو، ای میر خراسانهم نعمت و هم روی نکو دارم و سیار
درواز و دریواز فرو گشت و بر آمدبیمست که: یک بار فرود آید دیوار
دیوار کهن گشته بپرداز بادیزیک روز همه پست شود، رنجش بگذار
آن خجش ز گردنش در آویخته گوییخیکیست […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۳

 

گرد گل سرخ اندر خطی بکشیدیتاخلق جهان را بفگندی به خلالوش
کافور تو بالوس بود، مشک تو باناکبالوس تو کافور کنی دایم مغشوش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۶

 

بیا، دل و جان را به خداوند سپاریماندوه درم و غم دینار نداریم
جان را ز پی دین و دیانت بفروشیموین عمر فنا را بره غزو گزاریم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۷

 

ای بر همه میران جهان یافته شاهیمی خور، که بد اندیش چنان شد که تو خواهی
می خواه، که بدخواه به کام دل تو گشتوز بخت بد اندیش تو آورد تباهی
شد روزه و تسبیح و تراویح به یک جایعید آمد و آمد می و معشوق و ملاهی
چون ماه همی جست شب عید همه خلقمن روی تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۸

 

دل تنگ مدار، ای ملک، از کار خداییآرام و طرب رامده از طبع جدایی
صد بار فتادست چنین هر ملکی راآخر برسیدند به هر کام روایی
آن کس که ترا دید و ترا بیند در جنگداند که: تو با شیر به شمشیر درآیی
این کار سمایی بد، نه قوت انسانکس را نبود قوت به کار سمایی
آنان که گرفتار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۹

 

از جود قبا داری پوشیده مشهروز مجد بنا داری بر برده مشید


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۷

 

ای جان همه عالم در جان تو پیوندمکروه تو ما را منما یاد خداوند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۱

 

هر کو برود راست نشستست به شادیو آن کو نرود راست همه مرده همی دیش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۵

 

کافور تو با کوس شد و مشک همه ناکآلودگیت در همه ایام نشد پاک


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۱

 

ای شاه نبی سیرت، ایمان تو محکمای میر علی حکمت، عالم به تو در غال


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۵

 

تا درگه او یابی مگذرد به در کسزیرا که حرامست تیمم به لب یم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۰۹

 

میلاو منی، ای فغ واستاد توام منپیش آی و سه بوسه ده و میلاویه بستان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۷

 

هرگز نکند سوی من خسته نگاهیآرنگ نخواهد که شود شاد دل من


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴۰

 

در راه نشابور دهی دیدم بس خوبانگشتهٔ او را نه عدد بود و نه مره


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴۶

 

ناگاه برآرند ز کنج تو خروشیگردند همه جمله و بر ریش تو شاشه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۹

 

ای آن که از عشق تو اندر جگر خویشآتشکده دارم سد و بر هر مژه ای ژی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی