گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹

 

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوستتو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا
تا اندران میانه، که بینند روی اوتو نیز در میانهٔ ایشان نشینیا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰

 

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب

با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان

گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب

چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد

لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب

نفاط برق روشن و تندرش طبل زن

دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب

آن ابر بین، که گرید چون مرد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۵

 

ای روی تو چو روز دلیل موحدانوی موی تو چنان چو شب ملحد از لحد
ای من مقدم از همه عشاق، چون توییمر حسن را مقدم، چون از کلام قد
مکی به کعبه فخر کند، مصریان به نیلترسا به اسقف و علوی بافتخار جد
فخر رهی بدان دو سیه چشمکان توستکآمد پدید زیر نقاب از بر دو خد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۱

 

چون بچهٔ کبوتر منقار سخت کردهموار کرد پرّ و بیوکند مویِ زرد،
کابوک را نخواهد و شاخ آرزو کندوز شاخ سوی بام شود باز گردگرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۹

 

ای خواجه، این همه که تو بر می‌دهی شماربادام ترّ و سیکی و بهمان و باستار
مار است این جهان و جهانجوی مارگیراز مارگیر مار برآرد همی دمار


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۶

 

زیرش عطارد، آن که نخوانیش جز دبیریک نام او عطارد و یک نام اوست تیر
عاجز شود ز اشک دو چشم و غریو منابر بهارگاهی و بختور در مطیر
گیتی چو گاو نیک دهد شیر مر تراخود باز بشکند به کرانه خنور شیر


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۸

 

زان می، که گر سرشکی ازان درچکد به نیلصدسال مست باشد از بوی او نهنگ
آهو به دشت اگر بخورد قطره‌ای ازوغرنده شیر گردد و نندیشد از پلنگ


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۰

 

هان! صائم نوالهٔ این سفله میزبانزین بی نمک ابا منه انگشت در دهان
لب تر مکن به آب، که طلقست در قدحدست از کباب دار، که زهرست توامان
با کام خشک و با جگر تفته درگذرایدون که در سراسر این سبز گلستان
کافور همچو گل چکد از دوش شاخسارزیبق چو آب بر جهد از ناف آبدان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۴

 

ای مج، کنون تو شعر من از بر کن و بخواناز من دل و سگالش، از تو تن و روان
کوری کنیم و باده خوریم و بویم شادبوسه دهیم بر دو لبان پریوشان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۲

 

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین
باشد که در وصال تو بینند روی دوستتو نیز در میانهٔ ایشان نه ای، ببین


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۵

 

من موی خویش را نه از آن می کنم سیاهتا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه
چون جامه‌ها به وقت مصیبت سیه کنندمن موی از مصیبت پیری کنم سیاه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۰ - کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی

 

تا خوی ابر گل رخ تو کرده شبنمیشبنم شده‌ست سوخته چون اشک ماتمی
… این مصرع ساقط شده …کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی
کی مار ترسگین شود و گربه مهربان؟گر موش ماژ و موژ کند گاه در همی
صدر جهان! جهان همه تاریک‌شب شده‌ستاز بهر ما سپیدهٔ صادق همی دمی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۶

 

بی قیمت است شکر از آن دو لبان اویکاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوی
این ایغده سری به چه کار آید ای فتیدر باب دانش این سخن بیهده مگوی
تا صبر را نباشد شیرینی شکرتا بید را نباشد بویی چو دار بوی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۸

 

تا کی کنی عذاب و کنی ریش را خضاب؟تا کی فضول گویی و آری حدیث غاب؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۸۲

 

چون جامهٔ اشن به تن اندر کند کسیخواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۷

 

بر رخ هزار زهرهٔ ثامور برشکفتایدون ز باغ قطرهٔ شبنم نیافتم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۳۶

 

از مهر او ندارم بی خنده کام و لبتا سرو سبز باشد و بار آورد پده


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴۳

 

ای خون دوستانت به گردن، مکن بزهکس برنداشتست به دستی دو خربزه


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۶

 

بر تو رسیده بهر دل تنگ چاره‌ایاز حال من ضعیف بیندیش چاره‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۵

 

آهو ز تنگ کوه بیامد به دشت و راغبر سبزه باده خوش بود اکنون، اگر خوری


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷۶

 

جز برتری ندانی، گویی که آتشیجز راستی نجویی، ماناتر از وی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی