گنجور

شعرهای حافظ شیرازی با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» - صفحهٔ ۲

 

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۹

 

در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد

گر خرمنی بسوزد چندان عجب نباشد

مرغی که با غم دل شد الفتیش حاصل

بر شاخسار عمرش برگ طرب نباشد

در کارخانهٔ عشق ازکفر ناگزیر است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۹

 

ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده

خوش‌تر ز چشم مستت چشم جهان ندیده

همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت

گیتی نشان نداده ایزد نیافریده

هر زاهدی که دیده یاقوت جان فزایش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۴

 

چون در بهار خوبی امروز کامکاری

شاید که عاشقان را کامی ز لب بر آری

با عاشقان بیدل تا چند ناز و عشوه

بر بیدلان مسکین تا کی جفا و خواری

تا چند همچو چشمت در عین ناتوانی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۸

 

عید است و موسم گل، ساقی بیار باده

هنگام گل که دیده بی می قدح نهاده

زین زهد و پارسایی بگرفت خاطر من

ساقی بده شرابی تا دل شود گشاده

صوفی که دی نصیحت می­کرد عاشقان را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

[۱] [۲]